Kultura świata

Edukacja językowa i odpowiedzialna turystyka na rzecz zrównoważonego rozwoju Kambodży

Udostępnij

Edukacja językowa i odpowiedzialna turystyka na rzecz zrównoważonego rozwoju Kambodży

Edukacja językowa i odpowiedzialna turystyka na rzecz zrównoważonego rozwoju Kambodży - to projekt, który będzie realizowany przez Fundację "Kultury Świata" od lipca do grudnia 2011 roku we współpracy z Cambodia Children's Orphanage for Learning and Training oraz firmą Cambodia B2B (Travel, MICE, Tours).

Cel ogólny projektu:
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Kambodży poprzez edukację językową dzieci i młodzieży oraz rozwój odpowiedzialnej turystyki poprzez współpracę z polskimi firmami turystycznymi.

Cele bezpośrednie projektu:
1. Poprawa znajomości języka angielskiego wśród dzieci, nauczycieli i opiekunów pracujących dla CCOLT i w szkole podstawowej, oraz najstarszych wychowanków placówek
2. Nauka innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania najmłodszych dzieci
3. Zwiększenie wiedzy z zakresu geografii i historii Kambodży wychowanków CCOLT poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych
4. Zapoznanie pracowników firmy turystycznej z profilem polskiego turysty oraz specyfiką polskiego rynku turystycznego
5. Promocja odpowiedzialnej turystyki w Kambodży na polskim rynku turystycznym


Działania projektu:

Działania w Kambodży:

1.Lekcje języka angielskiego dla starszych wychowanków, nauczycieli i opiekunów CCOLT (2 razy w tygodniu, przez 3,5 miesiąca, po 1,5h godziny) - Dwa razy w tygodniu wolontariuszka będzie prowadziła zajęcia z języka angielskiego dla starszych wychowanków COLT. Raz w tygodniu będą one polegały głównie na poprawie znajomości tego języka wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem konwersatoriów. Drugie zajęcia będą służyły zapoznaniu się ze słownictwem typowym dla turystyki.
2.Zajęcia z wychowankami domu dziecka oraz z uczniami w szkole prowadzonej przez CCOLT - Wolontariuszka będzie prowadziła zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut dla dwóch grup najmłodszych dzieci. Podczas zajęć będzie prezentowała osobom uczęszczającym na zajęcia metodyczne jak wykorzystywać w praktyce narzędzia prezentowane podczas zajęć.
3.Zakup sprzętu / materiałów dydaktycznych - W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt – drukarka, gilotyna, laminarka, komputer. Przy jego użyciu nauczyciele będą mogli produkować karty ekspozycyjne, niezbędne w nauce języka obcego i w nauczaniu dzieci. Materiały zostaną zakupione na początku projektu, by wolontariuszka mogła zacząć je wykorzystywać w pracy z dziećmi i nauczycielkami. Niezbędny będzie również zakup książek do biblioteki domu dziecka.
4.Zajęcia metodyczne oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych (wraz z wychowankami) - Podczas cotygodniowych, 1,5 godzinnych warsztatów dla nauczycieli wolontariuszka będzie pokazywała im różne metody pracy z dziećmi w celu nauczenia ich języka angielskiego. Będzie ona koncentrowała się na tym by pobudzić w starszych wychowankach kreatywność i nakłonić ich do innowacyjnego i twórczego podejścia do nauczania języka angielskiego. Podczas warsztatów młodzież sama będzie tworzyła materiały edukacyjne, z których będą później korzystać podczas lekcji – plansze, ilustracje, słowniczki, śpiewniczki, zbiory gier i zabaw itp.
5.Zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę z zakresu geografii i historii Kambodży i Polski - Wolontariuszka przygotuje 6 spotkań warsztatowych, każde z zajęć będzie trwało około dwóch godzin. Podczas zajęć uczestnicy poznają historię Polski, zwyczaje, kulturę jej mieszkańców oraz dokonają porównania. Celem warsztatów będzie przygotowanie dzieci do pracy z Polakami (turystami, wolontariuszami). Podczas zajęć zostanie przygotowana wystawa zdjęć będąca częścią inicjatywy edukacyjnej, a ich kulminacją wycieczka krajoznawcza w okolice delty rzeki Mekong.
6.Szkolenia i przygotowanie dla pracowników B2B Cambodia (Travel/Tours/MICE) - Wolontariuszka przeprowadzi cykl zajęć (cztery czterogodzinne warsztaty) na temat specyfiki pracy z polskim turystą. Podczas zajęć uczestnicy będą wspólnie starali się stworzyć profil polskiego turysty, określić jego potrzeby i zainteresowania. Rezultatem szkoleń będą wspólnie opracowane oferty dla 5 różnych grup odbiorców. Oferty zostaną rozesłane do min. 20 biur podróży / agencji turystycznych.


Działania w Polsce - Inicjatywa edukacyjna:

1.Przygotowanie 3 scenariuszy nt Kambodży dla przedszkola, szkoły podstawowej i średniej.
2.Wolontariuszka projektu przygotuje wraz z podopiecznymi ośrodka wystawę zdjęć o Kambodży.
3.W ramach inicjatywy edukacyjnej powstanie strona internetowa o odpowiedzialnej turystyce: www.odpowiedzialna-turystyka.pl


Wolontariuszka projektu: Agnieszka Podzielińska, agnieszka.podzielinska@kulturyswiata.org

Koordynatorka projektu: Aleksandra Gutowska, aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org


Projekt jest współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej ministerstwa spraw zagranicznych RP w 2011 roku.