Kultura świata

Na drodze do uniwersytetu – ekologiczne uwarunkowania rozbudowy infrastruktury LITI Tengeru

Udostępnij

Na drodze do uniwersytetu – ekologiczne uwarunkowania rozbudowy infrastruktury LITI Tengeru

Czas realizacji: kwiecień – grudzień 2012

Partner w projekcie: Livestock Training Agency Tengeru
Partner wspierający:
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW
Miejsce realizacji: Tengeru (północna Tanzania), Warszawa

Cel ogólny projektu: zwiększenie potencjału LITA – Tengeru jako instytucji edukującej młodzież w zakresie rolnictwa i hodowli przy uwzględnieniu zasadniczego kryterium jakim jest ochrona środowiska. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez energo- i zasobooszczędne inwestycje w infrastrukturę oraz poprawę warunków kształcenia, co przełoży się na jakościowy wzrost jego efektów. Wzrost efektów kształcenia młodzieży przyczyni się do poprawy ich pozycji na rynku pracy i wpłynie na rozwój rolnictwa w Tanzanii z uwzględnieniem jego środowiskowych uwarunkowań i oddziaływań.

Cele bezpośrednie projektu:
1. Ograniczenie deforestacji poprzez zastąpienie spalania, służącego ogrzewaniu drewna biogazem uzupełnione o nasadzenia drzew;
2. Wprowadzenie nowoczesnych technik nawadniania służących ograniczeniu zużycia wody;
3. Podniesienie wiedzy i świadomości nauczycieli i studentów LITA Tengeru w zakresie nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska;
4. Wprowadzenie ekologicznych sposobów zagospodarowania odchodów zwierzęcych jako komponentu do produkcji biogazu.

Działania projektu:
• Budowa dwóch biogazowni, służących produkcji gazu do zasilania stołówki studenckiej oraz pasteryzacji mleka w mleczarni należącej do Instytutu;
• Zakup dwóch deszczowni szpulowych do nawadniania użytków łąkowych należących do LITA Tengeru;
• Budowa 6 betonowych zbiorników na wodę służących do zasilania wodą deszczowni szpulowych;
• Nasadzenia 4600 sadzonek drzew stanowiących zadrzewienia śródpolne użytków łąkowych;
• Przygotowanie materiałów, rekrutacja studentów i realizacja szkolenia dla studentów i nauczycieli LITATengeru;
• Wizyta studyjna Tanzańczyków w Polsce.

Pytania należy kierować do: wiesław_ptach@sggw.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku.