Kultura świata

Konkurs plastyczny

Udostępnij

Konkurs plastyczny

2011-05-14

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Dla dzieci z przedszkoli realizujących zajęcia o Afryce oraz biorących udział w spotkaniach dla dzieci o Afryce

Temat konkursu: „Narysuj kartkę świąteczną dla kolegi z Afryki”

1. Cel konkursu: Celem  konkursu  jest  przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o życiu ich rówieśników w Afryce

2. Organizatorzy:

Fundacja „Kultury Świata”, ul. Starej Gruszy 6A lok. 4, 03-289 Warszawa

3. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

Do konkursu mogą przystąpić: dzieci przedszkolne (grupa wiekowa: 4-6 lat)

4. Ramy czasowe trwania konkursu:

Czas trwania konkursu: 1 listopad – 31 grudzień 2010

Czas nadsyłania prac: 1 listopad – 5 grudzień 2010

Do dnia 20.12.2010 roku Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając jego laureatów.

5.  Zasady przeprowadzania konkursu:

a. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna: rysunek, grafika, malarstwo, wydzieranka, grafika komputerowa itp., prace powinny być o charakterze płaskim

b. Prace powinny być wykonane w formacie A4, A3 lub A2

c. Do konkursu zgłaszane są prace:  Indywidualne lub/i Grupowe

d. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać wypisane na odwrocie informacje: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko wychowawcy/opiekuna, klasę/grupę przedszkolną, pełną nazwę  szkoły/przedszkola (i numer faksu bądź e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela).

e. Prace powinny być dostarczone  na  adres  niżej wymieniony do 05.12.2010r.

f. Prace należy przesłać na adres korespondencyjny Fundacji:

Fundacja „Kultury Świata”
Ul. Zacisze 4
05-540 Zalesie-Górne

                             

    * Laureaci konkursu  zostaną  poinformowani  o wynikach konkursu do  dnia  20.12.2010 roku.

 

6. Zasady oceny prac:

Komisja Konkursowa, oceniając prace dzieci, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a. zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem
b. oryginalność ujęcia tematu,
c. estetykę wykonania pracy,
d. pomysłowość

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

7. Nagrody:

    * W każdej kategorii (prace indywidualne / prace grupowe) zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia;
    * Najlepsze prace zostaną nagrodzone książkami, wyróżnione zaś drobnymi upominkami z Kamerunu

8. Osoba do kontaktu:

Aleksandra Gutowska, aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org,

a. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie: www.kulturyswiata.org oraz www.blizejprzedszkola.pl , a także przesłane faksem do przedszkoli biorących udział w konkursie

b. Zgłoszona prace przechodzą na własność Fundacji „Kultury Świata”, która może przygotować ekspozycję prac w materiałach i publikacjach oraz zorganizować wystawę tematyczną.

c. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.