Kultura świata

O fundacji

 Misja Fundacji „Kultury Świata”:

Naszą misją jest promowanie wymiany i edukacji międzykulturowej pomiędzy przedstawicielami różnych kultur w ramach projektów edukacji globalnej, współpracy na rzecz rozwoju, wypraw i projektów naukowo-badawczych,  a także akcji społecznych i inicjatyw kulturalnych.

Celami Fundacji „Kultury Świata” są:

1. Propagowanie wiedzy o rzeczywistości i kulturach innych krajów,

2. Uwrażliwianie społeczeństwa polskiego na problemy krajów rozwijających się oraz zależności wynikające z postępujących procesów globalizacji,

3. Zmniejszanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów najsłabiej rozwiniętych (zwłaszcza w następujących dziedzinach życia: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska),

4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję i otwartość wobec przedstawicieli innych kultur,

5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska w innych krajach, w tym głównie najsłabiej rozwiniętych,

6. Budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora pozarządowego, rządowego oraz przedsiębiorcami z Polski i innych krajów,

7. Propagowanie wiedzy o problematyce migracji w Polsce i w Unii Europejskiej,

8. Promowanie idei wolontariatu.

Fundacja „Kultury Świata” realizuje swoje cele poprzez:

1. Realizowanie projektów pomocy rozwojowej, globalnej edukacji rozwojowej,

2. Organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, spektakli, przeglądów, wystaw, akcji społecznych i edukacyjnych,

3. Publikowanie materiałów o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym,

4. Działalność edukacyjna; prowadzenie odczytów, prelekcji, wykładów, szkoleń, warsztatów,

5. Udzielanie konsultacji i poradnictwa,

6. Opracowywanie programów szkoleniowych,

7. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorcami, których działalność jest zgodna z celami Fundacji, zarówno w Polsce jak i zagranicą,

8. Nauczanie języków obcych,

9. Organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze turystycznym,

10. Sprzedaż, w ramach biznesu społecznego, towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby lub organizacje zaangażowane w rozwój lokalnych społeczności i rozwiązywanie problemów społecznych jak też wspierające lokalną przedsiębiorczość, w szczególności z krajów najsłabiej rozwiniętych.

 

» Pobierz nasz statut

 

 

Działalność naukowa:

Jedną z aktywności „Fundacji Kultury Świata”, jest jej działalność naukowa, tak, aby wiedza teoretyczna przyczyniała się do skuteczności w szerzeniu wiedzy z zakresu edukacji globalnej i praktycznych działań rozwojowych. Celem naszym jest organizacja wyjazdów badawczych, konferencji oraz aktywność wydawnicza, aby przedsięwzięcia te realnie przyczyniły się rozwoju wiedzy na temat krajów pozaeuropejskich.

 

Jeśli chciałabyś / chciałbyś współpracować z Fundacją "Kultury Świata", napisz do nas na adres: kulturyswiata@gmail.com. Oto jak wyglądają obszary zainteresowań poszczególnych współpracowników FKS.

Aleksandra Gutowska - międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju i wolontariat zagraniczny (region zainteresowania: Afryka Wschodnia i Zachodnia, Azja Południowo - Wschodnia);

Patrycja Kozieł - edukacja globalna i wolontariat zagraniczny;

Aleksandra Kraszkiewicz - międzynarodowa współpraca na rzecz rowoju (region zainteresowania: Afryka Wschodnia), ewaluacja;