Kultura świata

Wolontariat zagraniczny poza Europą

Udostępnij

WOLONTARIAT - POLSKA POMOC
Od 2008 r. MSZ realizuje program Wolontariat - polska pomoc, którego celem jest wspieranie bezpośredniego zaangażowania polskich obywateli w pomoc mieszkańcom państw rozwijających się oraz upowszechnienie w polskim społeczeństwie wiedzy o problemach, z jakimi te państwa się zmagają. Jest to nowy i ważny element programu polskiej pomocy zagranicznej, w którego ramach Polska wspiera inicjatywy na rzecz krajów o niższych wskaźnikach rozwoju.

  W program Wolontariat - polska pomoc zaangażowani są:
• wolontariusze,
• polskie organizacje wysyłające wolontariuszy do pracy w ramach projektów,
• organizacje partnerskie w krajach, w których realizowane są projekty,
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansujące program.


Dzięki dotacji MSZ wolontariusze biorący udział w programie mają zapewnione finansowanie kosztów podróży, pobytu i ubezpieczenia, a także dostosowane do specyfiki konkretnego zadania szkolenia i kursy prowadzone przez MSZ oraz organizacje zaangażowane w projekt. Na miejscu wolontariusze przebywają pod opieką organizacji przyjmującej; ich praca trwa minimum 6 tygodni w przypadku projektów krótkoterminowych lub minimum 3 miesiące w przypadku projektów długoterminowych. Finansowe wsparcie obejmuje również inicjatywy edukacyjne podjęte przez wolontariusza po powrocie do Polski.
Program przynosi korzyści zarówno lokalnej społeczności, na rzecz której realizowany jest projekt pomocowy, jak i samemu wolontariuszowi, który zdobywa nowe doświadczenia w odmiennym kulturowo środowisku.
Wolontariusze pracują w tych dziedzinach, w których mogą przyczynić się do poprawy warunków życia uboższej ludności krajów Europy Wschodniej, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej znajdujących się na liście biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej prowadzonej i uaktualnianej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD. Ich praca polega m.in. na przygotowaniu i realizacji programów na rzecz zrównoważonego rozwoju, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy szkoleń zawodowych dla nauczycieli i pracowników służby medycznej.