Kultura świata

Wolontariat Zagraniczny

Udostępnij

Wolontariat Zagraniczny

Oto kilka możliwości wyjazdu na wolontariat zagraniczny:

1. WOLONTARIAT EUROPEJSKI (EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE – EVS)
European Voluntary Service (EVS) – czyli Akcja 2 programu unijnego Młodzież w działaniu (finansowanego przez Komisję Europejską); to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.

2. WORKCAMPY
Jedną z form promowania pokoju i zrozumienia między ludźmi różnego pochodzenia są międzynarodowe obozy wolontariackie zwane workcampami. Są to krótkoterminowe projekty, podczas których kilku - kilkunastu wolontariuszy z różnych krajów ma za zadanie wykonanie wspólnie pracy o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych. Praca ta ma wspomóc lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia, które
będą kontynuowane po zakończeniu wolontariatu.

Wolontariusze pracują ok. 6 godz. dziennie, przez 5 dni w tygodniu ich praca jest zależna od tematyki obozu - może to być praca z dziećmi (nauka angielskiego, gry i zabawy), może to być projekt ekologiczny, prace remontowe lub organizowanie festiwalu promującego pokój, tolerancję lub ekologię.

3. WOLONTARIAT - POLSKA POMOC
Od 2008 r. MSZ realizuje program Wolontariat - polska pomoc, którego celem jest wspieranie bezpośredniego zaangażowania polskich obywateli w pomoc mieszkańcom państw rozwijających się oraz upowszechnienie w polskim społeczeństwie wiedzy o problemach, z jakimi te państwa się zmagają. Jest to nowy i ważny element programu polskiej pomocy zagranicznej, w którego ramach Polska wspiera inicjatywy na rzecz krajów o niższych wskaźnikach rozwoju.

  W program Wolontariat - polska pomoc zaangażowani są:
• wolontariusze,
• polskie organizacje wysyłające wolontariuszy do pracy w ramach projektów,
• organizacje partnerskie w krajach, w których realizowane są projekty,
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansujące program.


Dzięki dotacji MSZ wolontariusze biorący udział w programie mają zapewnione finansowanie kosztów podróży, pobytu i ubezpieczenia, a także dostosowane do specyfiki konkretnego zadania szkolenia i kursy prowadzone przez MSZ oraz organizacje zaangażowane w projekt. Na miejscu wolontariusze przebywają pod opieką organizacji przyjmującej; ich praca trwa minimum 6 tygodni w przypadku projektów krótkoterminowych lub minimum 3 miesiące w przypadku projektów długoterminowych. Finansowe wsparcie obejmuje również inicjatywy edukacyjne podjęte przez wolontariusza po powrocie do Polski.
Program przynosi korzyści zarówno lokalnej społeczności, na rzecz której realizowany jest projekt pomocowy, jak i samemu wolontariuszowi, który zdobywa nowe doświadczenia w odmiennym kulturowo środowisku.
Wolontariusze pracują w tych dziedzinach, w których mogą przyczynić się do poprawy warunków życia uboższej ludności krajów Europy Wschodniej, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej znajdujących się na liście biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej prowadzonej i uaktualnianej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD. Ich praca polega m.in. na przygotowaniu i realizacji programów na rzecz zrównoważonego rozwoju, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy szkoleń zawodowych dla nauczycieli i pracowników służby medycznej.
 

 

Oprac. Karolina Mazurczak, kontakt: magda.kolba@kulturyswiata.org 

 

Źródła:
materiały opracowane przez stowarzyszenie „Jeden Świat” (www.jedenswiat.org.pl) www.polskapomoc.gov.pl
www.mlodziez.org.pl
www.ec.europa.eu
www.michalbraun.pl
www.polskapomoc.gov.pl