Kultura świata

Włącz nas: Międzykulturowa animacja społeczna na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Kordobie

Udostępnij

Włącz nas: Międzykulturowa animacja społeczna na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Kordobie

Projekt jest ofertą wspólną Fundacji „Kultury Świata” oraz Polskiego Forum Migracyjnego (www.forummigracyjne.org)
Czas realizacji
: czerwiec – grudzień

Partner projektu: Union de Colectividades de immigrantes de Cordoba
Miejsce realizacji: Kordoba (Argentyna), Warszawa i podwarszawskie miejscowości

Cel ogólny projektu: wyrównanie szans edukacyjnych dzieci imigrantów mieszkających w Kordobie poprzez działania z zakresu animacji społeczno-kulturalnej. W Argentynie bardzo wiele dzieci cudzoziemskich nie uczęszcza w ogóle do szkoły. Wynika to z wielu czynników, w tym przede wszystkim niechęci Argentyńczyków do imigrantów zarobkowych z innych krajów Ameryki Południowej.

Cele bezpośrednie projektu:
1. Wzmacnianie postaw otwartości i szacunku wobec osób o odmiennej kulturze poprzez działania z zakresu animacji społeczno-kulturalnej
2. Wzmacnianie wśród dzieci cudzoziemskich i argentyńskich gotowości do wspólnego działania i korzystania z potencjału różnorodności kulturowej
3. Przygotowanie nauczycieli, animatorów kultury, przedstawicieli różnych organizacji, do kontynuowania działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych imigrantów poprzez animację społeczno-kulturalną
4. Uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na potrzeby edukacyjne imigrantów mieszkających w Polsce i w Argentynie

Działania projektu:
1. Szkolenie przedwyjazdowe
2. Przygotowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i ich rodziców
3. Przygotowanie i organizacja wydarzeń / spotkań otwartych dla cudzoziemców i Argentyńczyków
4. Przygotowanie i prowadzenie zajęć metodologicznych
5. Inicjatywa edukacyjna
6. Promocja projektu

 

Wolontariuszka projektu: Weronika Brączek

Pytania należy kierować do: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku